Aktuality

Projekt Vybudování FVE ve společnosti Solmilk, a. s.

reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001998 je spolufinancován Evropskou unií (Národní plán obnovy, prioritní osa 31.3.0.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů).

Stručný popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu  54,40 kWp s akumulací do baterií o kapacitě 40,8 kWh na střeše zemědělské stavby bez č.p./č.ev. na pozemku parc.č. st.112/1 v k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu s cílem využití obnovitelných zdrojů k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Zahájení projektu: Květen 2022
Realizační firma: Fotovolt system s.r.o.

VALNÁ HROMADA 2022

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Solmilk a.s. 

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 1665

se sídlem Olešná č.p.114, PSČ: 580 01

IČO: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek 24. června 2022 ve 13,00 hodin v Kulturním domě v Olešné

Registrace akcionářů se uskuteční od 12.30 hodin do 13.00 hodin.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
 2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, účetní závěrka za rok 2021
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
 4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
 5. Schválení auditora
 6. Volba členů představenstva
 7. Volba členů dozorčí rady
 8. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, příp. osobám blízkým členům představenstva
 9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady: 

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu – Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku ve výši 42 458 Kč tak, že zisk vytvořený v roce 2021 bude vložen do Ostatního fondu – FKSP, a dále se rozděluje zisk z nerozděleného zisku minulých let ve výši 449 870 Kč na výplatu dividend ( 1% – na 1.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 10,- Kč, po odvedení daně 15% – k výplatě 8,50 Kč na 1.000,-Kč nom.hodnoty). Rozdělení zisku je v souladu se stanovami a podle rozhodnutí valné hromady. Rozdělení zisku nezpůsobí úpadek společnosti. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její perspektivy.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení: navrhuje se schválit auditora, a to firma Organizační kancelář Cz, s.r.o., v Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5, číslo auditorského oprávnění 2339.

K bodu 6 pořadu –

Návrh usnesení: navrhuje se, aby byli zvolení následující členové představenstva společnosti:

 • Bc. Jaroslava Eisenwortová, bytem Beckovského 1873, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01
 • Ing. Jan Fikar, bytem Olešná 72, PSČ: 580 01
 • Ing. Jiří Kreuz, bytem Skuhrov 81, PSČ: 582 41
 • Martin Kreuz, bytem Skuhrov 81, PSČ: 582 41
 • Oldřich Marek, bytem Olešná 82, PSČ: 580 01

K bodu 7 pořadu –

Návrh usnesení: navrhuje se, aby byli zvolení následující členové dozorčí rady společnosti:

 • Ladislav Hejný, bytem Skuhrov 73, PSČ: 582 41
 • Hynek Kubát, bytem Olešná 26, PSČ: 580 01
 • Jan Marek, bytem Olešná 112, PSČ: 580 01

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Odůvodnění: Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce a plnění členům představenstva a dozorčí rady v souladu se zásadami odměňování. Návrh smlouvy vychází ze standardního a společností užívaného návrhu smlouvy o výkonu funkce, včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných během času.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2021. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.  Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetovém odkaze sděleném v osobním zvacím dopise. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Olešné dne 16.5.2022

za představenstvo

Ing. Jiří Kreuz v.r.

předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč: 

Aktiva 124 899 Pasiva 124 899 Výnosy 93 867
Dlouhodobý majetek 71 235 Vlastní kapitál 57 133 Náklady 93 825
Oběžná aktiva 51 000 Cizí zdroje 67 766 Zisk 42
Časové rozlišení 2 664 Časové rozlišení 0

INOVACE PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
S POŘÍZENÍM TECHNOLOGIE PRO PŘESNÉ
DÁVKOVÁNÍ HNOJIV

Společnost Solmilk se účastní projektu Inovace pro precizní zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv, který je podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014–2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem operace je podpora inovací v zemědělské prvovýrobě.